Tùy theo loại khách hàng, phương thức cho vay, bộ hồ sơ cho vay như sau:

1. HỒ SƠ DO KHÁCH HÀNG LẬP VÀ CUNG CẤP:

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi đến Ngân hàng nơi cho vay các giấy tờ sau:

1.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh:

1.1.1 Hồ sơ pháp lý:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu phải gửi đến NHNo nơi cho vay các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau:

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp;

+ Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân);

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; quyết định công nhận Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã;

+ Đăng ký kinh doanh;

+ Giấy phép hành nghề (nếu có);

+ Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh);

+ Các thủ tục về kế toán theo quy định của ngân hàng.

1.1.2 Hồ sơ kinh tế:

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ;

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh kỳ gần nhất.

1.1.3 Hồ sơ vay vốn:

+ Giấy đề nghị vay vốn;

+ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống;

+ Các chứng từ có liên quan (xuất trình khi vay vốn);

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

1.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác:

1.2.1 Hồ sơ pháp lý:

+ Đăng ký kinh doanh đối với cá nhân phải đăng ký kinh doanh;

+ Hợp đồng hợp tác (đối với tổ hợp tác);

+ Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có).

1.2.2 Hồ sơ vay vốn:

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn không phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản:

+ Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn

– Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình được quy định tại điểm trên):

– Giấy đề nghị vay vốn;

– Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

– Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

1.3 Khách hàng vay nhu cầu đời sống:

+ Giấy đề nghị vay vốn

Riêng khách hàng là người hưởng lương vay vốn nhu cầu đời sống phải có xác nhận của cơ quan quản lý lao động hoặc cơ quan quản lý chi trả thu nhập. Ngân hàng nơi cho vay có thể thỏa thuận với người vay vốn và các cơ quan quản lý nói trên về việc người vay ủy quyền cho cơ quan, đơn vị trả nợ cho Ngân hàng từ các khoản thu nhập của mình.

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định (nếu phải thực hiện vay vốn có bảo đảm bằng tài sản).

2. HỒ SƠ DO KHÁCH HÀNG VÀ NGÂN HÀNG CÙNG CẤP:

+ Hợp đồng tín dụng;

+ Giấy nhận nợ;

+ Hợp đồng bảo đảm tiền vay;

+ Biên bản kiểm tra sau khi cho vay;